7 trademarks were found for owners matching the name Zheng, Ye.
#Classstatus
1 S:90601342
M:MOROTOKU
O:Zheng Ye
21 Pending
2 S:90451052
M:MOLYCHO
O:Zheng, Ye
24 Pending
3 S:90438853
M:APHRODES
O:Zheng, Ye
21 Pending
4 S:90443089
M:FIDOORA
O:Zheng, Ye
24 Pending
5 S:90360685
M:OLIVIALAND
O:Zheng,Ye
35 Pending
6 S:90135037
M:GLORYCREST
O:Qian Zhifan, ZHENG, YE
14 Registered
7 S:86319584
M:LIGHTSCASTLE

O:Zheng Ye
11 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-02-04